دستگاه گلاو باکس

محفظه ای است از جنس فلز با منظر شیشه ای یا تماما از جنس شیشه یا پلی گلاس ساخته می شود .این جعبه به صورت کامل ازمحیط بیرون ایزوله بوده و دریچه های ورود و خروج مواد و یا سرویس و تعمیرات احتمالی تماما هوابند می باشد.گلاو باکس این امکان را به ما میدهد که بدون تماس فیزیکی شخص یا داخل و توسط دستکشهای مخصوصی که روی دریچه ها تعبیه شده ، عملیات مورد نظر انجام می پذیرد. 

شرکت های سفارش دهنده