محصولات مهان فن پویا

اطلاعات محصول

فیلتر بانک محفظه ای است با ساختار فلزی که برحسب اندازه نوع و تعداد فیلتر ، نحوه تعویض و دسترسی به فیلتر طراحی و ساخته می شود ودر نهایت منجر به پالایش هوای ورودی می شود.

شرکت هایی که این محصول را سفارش داده اند