دستگاه دوش هوا

این دستگاه به منظور زدودن هرگونه آلاینده ی همراه اشخاص و تجهیزات در مبدا ورودی اتاقهای تمیز،طراحی و ساخته می شود و با ایجاد طوفانی ازهوا با سرعت 12.2 متر بر ثانیه این ذرات را از روی اجسام یا اشخصاص بلند کرده و توسط فیلتر های مخصوص جمع آوری می نماید. عملکرد این دستگاه و کنترل کامل دربها و .. توسط یک سیستم کنترل هوشمند انجام می گردد.

شرکت های سفارش دهنده