فیلتر بانک

فیلتر بانک محفظه ای است با ساختار فلزی که برحسب اندازه،نوع و تعداد فیلتر ، نحوه تعویض و دسترسی به فیلتر طراحی و ساخته می شود و در نهایت منجر به پالایش هوای ورودی می شود.

شرکت های سفارش دهنده