فیلتراسیون صنعتی

فیلتراسیون صنعتی

فیلتراسیون صنعتی

فیلتراسیون صنعتی

 

فیلتراسیون صنعتی(dust collectors & fume collectors )

یکی از روش های مرسوم غبار گیری در محیط های صنعتی ، استفاده از بگ فیلترهاسیکلونهاواسکرابرها می باشد که بنا به ماهیت آلودگی نوع دستگاه فیلتر انتخاب میشود

طراحی بر اساس نوع پروسه تولیدی سیمان ، گچ ، پودرهای میکرونیزه,بخارات وسموم کشنده به صورت زیر انجام می شود

  1. شناسایی موضع آلودگی

  2. تعیین بهترین راهکارها و نظریه کارشناسی جهت رفع آلودگی محیط (انتخاب نوع دستگاه فیلتر, هودها،ایجادهودهاومحل قرارگیری و … )

  3. محاسبه طول مسیر و افت فشار داخلی دستگاه و کانال کشی ها و محاسبه مقاطع مکش .

  4. محاسبه مقدار مکش کل دستگاه و میزان افت فشار احتمالی که الکتروفن باید تحمل کند.

  5. انتخاب نوع دستگاه فیلتراسیون مورد استفاده.

  6. محاسبه ابعاد دستگاه فیلتر و تجهیزات استفاده شده در دستگاه(سطح فیلتر مناسب دستگاه با توجه به مقدار مکش (دبی محاسبه شده ) و نوع آلودگی مورد نظر طبق جدول استاندارد Airflow Rate  و یا میزان آب و فشار پمپ مورد استفاده در دستگاههای اسکرابر و. . .)

Comments are closed.