فیلتراسیون صنعتی

تهویه مطبوع

الکتروفن صنعتی

اتاق تمیز

mahan fan

 

کنترلر غبار گیر ها

این سیستم کنترل جهت تحریک محرکهای مکانیزم تمیز کنندگی فیلترها در غبارگیرهای صنعتی به کار می رود . شایان ذکر است جهت جلوگیری از تلفات زیاد انرژی در این دستگاه، مدارهای باورژن جدید ،مجهز به مکانیزم کنترل هوشمند طراحی و ساخته شده است.

Comments are closed.